Územní dimenze

Územní dimenze zajišťuje takové zacílení veřejné politiky a dotačních programů, které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území. Koordinaci územní dimenze v jednotlivých krajích vykonávají RSK a na národní úrovni NSK.

Územní dimenze je již součástí implementace evropských fondů. Investice jsou tedy vynakládány jen tam, kde přinesou největší efekt (vzácnost zdrojů). Jedná se o investice podporující konkurenceschopnost a zajišťující vyrovnávání územních disparit. V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se nejedná o plošnou alokaci prostředků podpory pro různé administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí.

Územní dimenzi si lze představit jako zacílení podpory do konkrétního typu území či na specifický problém (např. hospodářsky a sociálně vyloučené území) a je klíčovým a průřezovým principem implementace SRR21+, který bude uplatněn napříč resorty, resp. řídicími orgány operačních programů.

Územní dimenze je naplňována v rámci ESIF, ale i skrze národní dotační tituly.

V programovém období 2021–2027 jsou principy územní dimenze zakotveny v dokumentu Územní dimenze operačních programů – ÚDOP, který navazuje na Národní dokument k územní dimenzi implementovaný v programovém období 2014–2020.

ÚDOP přináší jednoznačné shrnutí, v jakých specifických cílech a aktivitách operačních programů se očekává uplatnění územní dimenze, resp. zohlednění specifických potřeb různých typů území

V období 2021–2027 zůstaly zachovány základní nástroje a formy implementace územní dimenze:

  • integrované nástroje ITI a CLLD,
  • regionální akční plány,
  • specifické výzvy,
  • bonifikace například hospodářsky a sociálně ohrožených území.
Sdílejte na sociálních sítích