Strategie regionálního rozvoje ČR

Dokument navazuje na předchozí strategii 2014–2020 a reaguje na regionální politiku EU po roce 2020. SRR21+ stanovuje hlavní cíle regionální politiky státu v horizontu 7 let na programové období 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území. Strategie není nadřazena dalším národním strategickým dokumentům, nicméně vstupuje do nich při definování jejich územní dimenze.

Základním principem strategie je její rozdělení na 5 územních oblastí (územní cíle). Právě z této územní dimenze vychází specifické regionální cíle a odpovídající akční plány:

  • Metropole
  • Aglomerace
  • Regionální centra
  • Strukturálně postižené kraje
  • Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Sdílejte na sociálních sítích