RSK

RSK má být partnerem při rozvoji regionu

Ve čtvrtek 30. srpna 2018 se v barokním areálu v Žirči u Dvora Králové sešli významní regionální aktéři, aby diskutovali nad rolí Regionální stálé konference dnes a po roce 2020.
RSK má být partnerem při rozvoji regionu

V rámci úvodní exkurze byl účastníkům představen celý areál včetně Domova sv. Josefa a kostela sv. Anny, ale i bylinková zahrada Jana Kamela či cyklomuzeum a přilehlý park. Poté zástupci kraje a obcí, místních akčních skupin a neziskového sektoru, ale i akademického či podnikatelského sektoru probírali v prostorách bývalého pivovaru u kulatých stolů pozitiva a negativa spolupráce těchto klíčových partnerů v rámci regionálního rozvoje a dotační politiky. Byla řešena role územních partnerů v rozvoji obcí a regionů, význam integrovaných nástrojů ITI a CLLD, ale i přínos akčních plánů vzdělávání, anebo spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti a rozvoje inovací.

„Regionální stálá konference a její doporučující role by měla být zásadní pro rozvoj kraje. Rozhodně nemá být žádným dalším rozhodovacím orgánem. Za rozvoj konkrétního území odpovídá stát, kraje potažmo města a jejich volené orgány. Při zajišťování finančních prostředků z evropských či národních zdrojů a plánování rozvoje regionu je pro nás ale důležité mít v tomto subjektu partnera, který potvrdí důležitost námi vybraných projektů pro rozvoj regionu, případně bude jejich seznam připomínkovat a vznášet vlastní návrhy. Týká se to jak dopravní infrastruktury, tak školství, zdravotnictví, sociálních služeb nebo třeba podpory cestovního ruchu. Nyní jsme v souvislosti s novým programovým obdobím  EU na začátku vyjednávání, aby se role RSK posunula do zásadnější doporučující pozice“ řekl v diskusi první náměstek hejtmana Martin Červíček, který zároveň je místopředsedou RSK Královéhradeckého kraje.

Účastníci se napříč všemi sektory shodli na významu platformy, kterou je Regionální stálá konference, a podpořili její další rozvoj nejen ve vazbě na kohezní politiku EU, ale i ve vazbě na koordinaci aktivit v území s akcentem na národní a krajskou úroveň. „Důležitost tohoto uskupení spatřuji především při řešení témat, která svou podstatou dalece překračují horizont volebního období. Týká se to například problematiky povodní nebo aktuálně tolik diskutovaného sucha. Těmto jevům musíme čelit koncepčně a v široké shodě,“ říká radní Karel Klíma odpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství. Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, která funguje již téměř 5 let, je uskupením územních partnerů pro koordinaci územní dimenze, tj. definování potřeb regionu ve vazbě na dotační a regionální politiku.

Více informací naleznete na portálu www.rskkhk.cz

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích